Splošni pogoji

Stanje 11.07.2023

Preambula: WAW Internethandels GmbH, Bundesstraße 66, 8740 Zeltweg, Avstrija, registrirana v FB deželnega sodišča v Leobnu pod FN 438359x, ki jo zastopa edini pooblaščeni podpisnik direktor Günter Omer, v nadaljnjem besedilu na kratko tudi “Aquatec”, proizvaja proizvode za fizikalno obdelavo vode.

Aquatec ponuja pogodbeni izdelek pod imenom “Aquavital” in posebnim imenom “Kalkmagnet mit Megaspinn”.

 1. Ti splošni pogoji urejajo poslovni odnos med Aquatecom in stranko.
 2. Dobavljeno blago ostane v lasti Aquateca do popolnega plačila.
 3. Če so za izpolnitev naročila potrebna uvozna, izvozna ali druga uradna dovoljenja ter odobritve ali soglasja tretjih oseb, jih mora za zagotoviti stranka sama.
 4. Vsi roki, ki so povezani z dobavo/storitvijo v skladu s pogodbo, začnejo teči naslednji delovni dan po njihovem izteku .
 5. Dogovorjeno je, da je kraj izpolnitve/dobave tudi kraj izpolnitve. Dostava in zagotavljanje storitev na spletni strani sta na stroške in tveganje stranke.
 6. Cene so vedno navedene v nacionalni valuti kraja dostave/storitve. Na spletni strani se prometni davek ne prikazuje ločeno za potrošnike.
 7. Za zasebne stranke: Plačilo za prodani izdelek je treba nakazati na račun podjetja Aquatec v 45 dneh od začetka poskusnega obdobja, pri čemer je prvih 30 dni brezplačno poskusno obdobje. Vračilo v tem obdobju je mogoče kadar koli. Aquatec odobri 3 % popust za plačilo v 14 dneh od začetka preskusa. Plačila morajo biti prejeta na Aquatecov račun v določenih rokih, da bi stranka lahko izkoristila ugodnosti.
 8. Za zasebne stranke: Stranka ima pravico do vrnitve pogodbenega izdelka podjetju Aquatec za obdobje do treh mesecev od datuma predaje. Za upoštevanje roka je odločilen prejem izdelka s strani Aquateca. Stranka je odgovorna za pravilno vrnitev izdelka in sama krije stroške registrirane vrnitve. Aquatec bo sprejel samo plačane vračila.
 9. Aquatec kupcem ponuja 50-letno jamstvo za trajnost in funkcionalnost svojih pogodbenih izdelkov. Veljajo zakonski predpisi o odgovornosti.
 10. V primeru spora kupec ni upravičen zadržati izpolnitve do družbe Aquatec ali jo pobotati s kakršnimi koli terjatvami.
 11. Vsi jamčevalni zahtevki, zlasti tudi zahtevki za odškodnino za neposredno ali posredno škodo, tudi za škodo, povzročeno tretjim osebam, ali za posledično škodo, povzročeno drugim predmetom, ali za izgubo zaslužka, so izključeni.
 12. Spremembe pogodbe morajo biti v pisni obliki, da so veljavne.
 13. Če je katera koli od določb teh splošnih pogojev neveljavna, preostale določbe v vsakem primeru ostanejo veljavne. Neveljavna določba se nadomesti z določbo, ki je najprimernejša za izpolnitev njenega namena. 
 14. Gradec je dogovorjen kot izključno pristojno mesto.